logotyp
Hem/Nyheter
Bloggar
Bilder

Lövsta Skytteförening
Kontakt
Styrelse
Skjutbanan
Lufthallen
Stadgar
Historia
Bli medlem
Länkar

Pistolskytte
Skyttegrenar
Nybörjarskytte
Enklare pistolskytte

Tävlingar
Inbjudningar
Startlistor
Tävlingsresultat

Skjutbanor

Medlemsinloggning


Idag råder skjutförbud på Lövstabanan.

Stadgar    

Detta är Lövsta Skytteförenings stadgar.

§1

Uppgift
Lövsta Skytteförening, nedan kallad klubben, är en sammanslutning av pistolskyttar inom Västerort med omnejd. Klubben som är opolitisk, har till uppgift att verka för höjande av skjutskickligheten med pistol och revolver. Klubben är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Sportskytteförbundet.

Klubben är skyldig att följa för skytte med enhandsvapen gällande författningar, av myndighet utfärdade föreskrifter, samt Svenska Pistolskytteförbundets respektive Svenska Sportskytteförbundets stadgar, även som med stöd av desamma utfärdade meddelanden och anvisningar.

§2

Medlemskap
Medlemskap i klubben kan vinnas för skjutning med luftpistol det år person fyller 10 år. Medlem som under året fyller 14 men ej 17 år får skjuta med vapen om högst 6 mm kaliber (kal..22) Den som genom brottslig gärning eller eljest ådagalagt sådana egenskaper, att han på grund därav bedöms olämplig att handha skjutvapen får ej vara medlem i klubben.

Den som önskar vinna inträde i klubben skall förbinda sig att efterleva dessa stadgar. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och vara tillstyrkt av styrelseledamot eller av två medlemmar som är väl kända av klubbens styrelse. Ansökan prövas och avgörs av styrelsen. Avslag kan meddelas utan motivering.

§3

Inträdesavgift erlägges med det belopp som för inträdesåret fastställts som årsavgift och den gäller som medlemsavgift under inträdesåret. Årsavgiften fastställs vid årsmöte. Ständig medlem erlägger i ett för allt ett belopp motsvarande tio årsavgifter.
Årsavgiften skall inbetalas före den 1 april och inträdesavgiften inom en månad efter det att beslut om inträde meddelats. Den som ej erlägger avgiften inom fastställd tid kan uteslutas ur klubben på grund av sådan försummelse.

§4

Till hedersledamot i klubben kan årsmöte på förslag av styrelsen kalla person som på ett utomordentligt sätt främjat klubbens syften.

§5

Föreligger beträffande medlem sådant förhållande, som enligt § 2, första stycket utgör hinder för medlemskap, skall medlemmen uteslutas ur klubben. Medlem som bryter mot gällande bestämmelser rörande anskaffning eller innehav av vapen eller ammunition eller bryter mot dessa stadgar eller med stöd av desamma meddelade bestämmelser eller eljest genom åtgärd eller underlåtenhet åstadkommer men för klubben eller pistolskytterörelsen kan uteslutas ur klubben.

Vid beslut om uteslutning av medlem på ovan angivna grunder kan beslut tillika fattas, att av klubben uppsatta priser, vilka av medlemmen erövrats men som ännu ej tilldelats honom, skall vara förverkade.

Medlem kan meddelas varning eller diskvalifikation enligt bestämmelser som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet eller Svenska Sportskytteförbundet.

Önskar medlem utträde ur klubben skall han i god tid före nästkommande årsskifte skriftligen meddela styrelsen detta.

§6
 
Styrelse
Klubben leds av en styrelse bestående av ordförande - tillika klubbordförande - samt sex ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Storstockholm.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter för två år med nedan angivet undantag. När styrelse tillsätts första gången väljs hälften av ledamöterna för två år och ordföranden och den andra hälften för ett år. Därefter väljs varje år ordförande för ett år och hälften av övriga ledamöter för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, tävlingsledare och materielförvaltare. Samma ledamot kan inneha två av dessa befattningar.

§7

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§8

Styrelsen åligger särskilt
att leda klubbens verksamhet i enlighet med de i stadgarna för Svenska Pistolskytteförbundet respektive Svenska Sportskytteförbundet angivna grunderna ävensom med stöd av dessa stadgar meddelade beslut.

 • att bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet samt verkställa årsmötets beslut.
 • att pröva och avgöra frågor om medlemskap i klubben.
 • att förvalta klubbens egendom.
 • att anordna övnings- och tävlingsskjutningar särskilt med tanke på.
 • att medlemmarna skall beredas möjlighet.
 • att förvärva pistolskyttemärken i olika valörer samt i övrigt på allt sätt främja intresset för pistolskjutning.
 • att utse därtill kvalificerade medlemmar.
 • att vara skjutledare vid de av klubben anordnade skjutningarna.
 • att årligen före den första mars avlämna berättelse över föregående års verksamhet ävensom.
 • att till klubbens revisorer samtidigt överlämna protokoll samt räkenskaperna för nästföregående räkenskapsår med tillhörande handlingar.
 • att varje år senast av Svenska Pistolskytteförbundet angivet datum insända anmälan om under föregående år fullgjorda prov för förbundets pistolskytteutmärkelser.
 • samt att årligen före januari månads utgång sända årsrapport i två exemplar enligt fastställt formulär till Stockholms Pistolskyttekrets.


§9

Revisorer
För granskning av klubbens verksamhet och medelsförvaltning utses vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Revisorerna skall före den 1 april avge revisionsberättelse med förslag angående ansvarsfriheten för styrelsen avseende det gångna årets verksamhet.

§10

Årsmöte
Årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång å tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall skriftligen tillställas varje medlem senast åtta dagar före mötet och skall åtföljas av föredragningslista för mötet ävensom verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Medlem som önskar att visst ärende skall behandlas av årsmötet skall före den 1 februari till styrelsen skriftligen meddela detta med utförlig redogörelse för ärendet.

Årsmötet fattar beslut endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan.

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner omständigheterna det påfordra eller om minst en tredjedel av medlemmarna för uppgivet ändamål begär att sådant möte skall hållas.

Vid årsmötet föres protokoll av den styrelsen därtill utsett.

§11

Vid ordinarie årsmöte skall bland andra följande ärenden förekomma:
 

 1. Val av ordförande vid mötet.
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut angående ansvarsfrihet förstyrelsen samt fastställande av balansräkningen.
 6. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 7. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor (specificeras).
 8. Val av ordförande för ett år.
 9. Val av tre styrelseledamöter för två år.
 10. Val av två suppleanter för ett år.
 11. Val av två revisorer jämte två suppleanter för dessa.
 12. Utseende av valberedning.


§12

Alla beslut på årsmötet sker med öppen omröstning såvida ej någon begär sluten omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet utom sådana, för vilka i dessa stadgar annat angivits. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.
Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§13

Stadgeändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för sin giltighet dels att i kallelsen till mötet angivits att frågan om stadgeändring kommer att behandlas vid mötet, dels att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande.

Avser ändringen någon av paragraferna 1, 2, 5 eller 13 förutsätts för giltighet Svenska Pistolskytteförbundets godkännande.

§14

Upplösning av klubben
Förslag om klubbens upplösning får behandlas endast vid ordinarie årsmöte och beslut härom skall, för att äga giltighet, ha antagits vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedelar av de avgivna godkända rösterna.

Vid beslut om upplösning skall beslut tillika fattas om användning av klubbens tillgångar för ändamål som främjar skytte med pistol och revolver.

§15

Passiva skyttar
Enbart de medlemmar som utåt representerar klubben, har rätt att tävla om klubbmästerskap, samt då ej annat angives klubbens vandringspriser. De medlemmar som enbart representerar klubben i sportskytte äger endast rätt att tävla om mästerskap och vandringspriser som uppsatts i sportskyttegrenarna. I övrigt är alla klubbens tävlingar öppna för alla dess medlemmar.
 

Senast ändrad: 2008-09-12 19:44, System Administratör
Version: 1.12  © Lövsta Skytteförening 2007.    Utvecklad av Peter Stålbrand.